Slovácký krúžek Charvatčané

Jsme nejmladším ze slováckých krúžků z okolních obcí v regionu Podluží. Svou folklorní činnost provozujeme teprve od jara 2002. Tehdy se na velikonoce dala „dokopy“ parta neoveských zpěváků, vesměs bývalých stárků, dnes zasloužilých mužáků. Charvatčané se začali scházet na „zkúškách“ nejen proto, aby oživili vzpomínky na své mládenecké roky, ale i z přirozené chuti zazpívat si naše pěsničky z bohatých zdrojů lidové tvořivosti. Chceme navázat na to, co bylo v minulosti na dědině přirozené a běžné. A rovněž chceme a ukázat co v nás je a to především našim sousedům z břeclavských obcí Poštorné, Staré Břeclavi, Ladné ale i ostatním mužáckým sborům na Podluží. Vždyť snaha nenechat se zahanbit od sousedů vyplývá z povahy zdejších lidí a je „hnacím motorem“ našich aktivit nejen v oblasti folklóru. V neposlední řadě je vznik krúžku inspirovaný snahou dát příklad mládeži a motivaci udržovat a rozvíjet tradice charvatských hodů, krojových plesů a lidových zvyků. Zpěv a hudba je součástí našeho života. V „Charvatskej sa zpívalo odjakživa - na hodách, při různých oslavách (i na pohřbech), v hospodě, ve „sklepách aj na ulici, cestů dom z tychto zdrojů dobrého vína, keré ke zpěvu člověka tak krásně naladí“.

K rozvoji folklorních sdružení v celém regionu Moravského slovácka dochází především po sametové revoluci. Stává reakcí na postupné potlačování zdejší tradiční lidové kultury přílivem novodobé kultury ze zahraničí. U nás na Podluží, kde byla nositelem tradic především mládež – chasa, případně obecní spolky se toto změnou doby, režimu a vztahu ke kultuře přenáší do slováckých krúžků – tanečních souborů, mužských a ženských pěveckých sborů.

V Charvátské Nové Vsi založila mužský sbor parta mladých „mužáků“ včele s Martinem Radkovičem. K mužskému sboru se zakrátko přidaly i ženský sbor a samostatně se začali věnovat folkloru i dětí v Charvatčánku. Prvním uměleckým vedoucí slováckého krúžku byl pan Tibor Jánoš – zakladatel břeclavského folklorního souboru Podlužan a přimáš cimbálové muziky. Po neshodách o koncepci činnosti krúžku tato spolupráce cca po roce skončila. Uměleckého vedení krúžku se ujal v roce 2004 pan Vladimír Hnátek – podlužácký muzikant, zpěvák a skladatel, rodák z Tvrdonic a učitel mnohých mladých muzikantů a zpěváků v okolí, a rovněž dlouholetý člen souboru Břeclavan. Jeho spolupráce s Charvatčany nebyla náhodná, ale navazuje na dřívější kontakty v Břeclavanu a práci s mladými zpěváčky, které připravoval na tvrdonské slavnosti. Školou pana Hnátka prošli mj. sourozenci Božena a Zdeněk Baťkovi, Jožka Černý, Petr Uhlíř, Miroslav Mordych, Břetislav Osička a další.

Po úmrtí pana Hnátka v roce 2008 převzal jeho roli uměleckého vedoucího SKCH muzikant, člen CM J. Severína - František Macinka.

Všechny složky Slováckého krúžku Charvatčané už mají za sebou mnohá veřejná vystoupení na místních kulturních akcích, ale i v sousedních obcích a to ve spolupráci s cimbálovými muzikami Podlužan, Husaři Stanislava Reichmanna, Grande Moravía. Za reprezentací Břeclavi a podlužáckého folklóru jsme vyjeli i za hranice regionu Praha, Nový Bor, i ČR (do itálského Priverna, rakouského Laa an der Thaya, Zwentendorfu, do slovenské Trnavy.

Svou činnost presentuje SKCH i na hudebních nahrávkách. Prvním pokusem bylo presentační CD Sedlecká vína pro vinařské družstvo Sedlec s hudebními básněmi Ctirada Králíka na hudbu Tibora Jánoše s CM Podlužan. V roce 2004 jsme nahráli CD výběr písní z tvorby V. Hnátka Chodníčky k pěsničkám s CM Husaři. Spolu s dalšími zpěváky z Podluží jsme v roce 2007 iniciovali nahrávku Procházka Podlužím s CM Grande Moravia věnovanou tvorbě V. Hnátka, k jeho 80. narozeninám. V témže roce se zakládá v Charvátské Nové Vsi z podnětu SKCH, který pořídil nový cimbál, dětská cimbálová muzika Notečka s uměleckým vedoucím Vladimírem Benešem.

Spolu s CM Notečka a dalšími krúžky z Břeclavi se podílíme na nahrávce pro faru v Poštorné ke 110. výročí založení kostela P. Marie v Poštorné.

Kromě programů z lidových písní pořádáme každoročně i vánoční koncerty. Pod vedením F. Macinky a ve spolupráci s komorním orchestrem jsme nacvičili a interpretovali Českou mši vánoční Jana Jakuba Ryby a to v domácím prostředí, ve Valticích, i v kostele V Poštorné a Břeclavi.

 Dále pořádáme každoročně sportovní akci – oblíbený recesistický cyklistický závod na starých kolech v dobových úborech. Z podnětu krúžku došlo na rekonstrukci místní sokolovny, která je naším zázemím pro zkoušky pěveckých sborů, kulturní i jiné společenské akce. Rovněž jsme iniciovali založení dětského hřiště v parku před sokolovnou a to obdobně jako rekonstrukce sokolovny v investici města Břeclav. Břeclavská radnice je našim hlavním sponzorem, kterému oplácíme podporu svou účastí na břeclavských dnech pro Moravu, svatováclavských slavnostech a při různých reprezentačních akcích v Břeclavi i mimo region.

 

 

---------------------------------------------------------

S finančním přispěním Jihomoravského kraje se ve dnech 01.-03.09.2023 Slovácký krúžek „Charvatčané“ zúčastnil 30. Mezinárodního folklorního festivalu v městečku Greding v Německu. Děkujeme.

  https://breclavsky.denik.cz/ctenar-reporter/moravane-uchvatili-mestecko-greding-v-bavorsku-v-kroji-pusobili-jako-celebrity-2.html

 

-------------------------------------------------------- 

 

S finančním přispěním Jihomoravského kraje byly v roce 2017 pořízeny pro potřebu Výstavy vín, kterou krúžek každoročně pořádá, chladicí box na vína a oplachovačka na skleničky. Děkujeme. 

 

---------------------------------------------------------

 

S finančním přispěním Jihomoravského kraje byly v roce 2017 pořízeny pro potřebu Výstavy vín, kterou krúžek každoročně pořádá, 2x chladící box na vína. Děkujeme. 

 

 

---------------------------------------------------------

 

V roce 2018 byly pořízeny hudební nástroje s finančním přispěním Jihomoravského kraje. Konkrétně se jednalo o pořízení cimbálu a kontrabasu pro nově vznikající cimbálovou muziku vedenou primáškou Petrou Kovaničovou.